Śląski OZŻ

Statut ŚLĄSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO

KATOWICE, 17 MARCA 2012

Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny.

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Śląski Okręgowy Związek Żeglarski w skrócie ŚlOZŻ, zwany dalej , “Związkiem”.

§ 2

Terenem działania Związku jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i zagranicy.

§ 3

Siedzibą władz Związku jest miasto Katowice.

§ 4

Związek jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§ 5

Związek jest członkiem Polskiego Związku Żeglarskiego, zwanego dalej “PZŻ” i działa zgodnie z jego statutem, uchwałami i wytycznymi.

§ 6

1. Związek używa godła ŚlOZŻ którym jest kotwica koloru szafirowego, a jej trzon stanowią dwa skrzyżowane młotki górnicze i litery OZŻ.
2. Związek używa bandery PZŻ, którą jest bandera Polskiej Marynarki Handlowej i na której w części białego pasa przy drzewcu umieszczone jest godło PZŻ.
3. Proporzec Związku stanowi trójkąt z napisem Śląski OZŻ po stronie niebieskiej oraz godło ŚlOZŻ po stronie białej.
4. Związek używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku Śląski Okręgowy Związek Żeglarski i godłem PZŻ w środku.

§ 7

Związek opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy społecznej.


Rozdział 2

Cel i środki działania

§ 8

Celem Związku jest:
1. organizowanie i rozwijanie żeglarstwa we wszystkich jego formach,
2. podnoszenie poziomu sportowego żeglarstwa regatowego,
3. prowadzenie działalności wychowawczej oraz rozbudzanie zainteresowania problemami gospodarki morskiej i wodnej,
4. umożliwianie szerokim rzeszom społeczeństwa rekreacji na wodzie, kształtowanie wzorców społecznych w zakresie racjonalnego i kulturalnego spędzania czasu wolnego,
5. upowszechnianie wiedzy o ochronie naturalnego środowiska wodnego i czynne wspieranie działań podejmowanych w tej dziedzinie przez instytucje państwowe.

§ 9

Związek realizuje swoje cele przez:
1. tworzenie warunków dla zaspokajania i rozszerzania zainteresowań żeglarzy oraz umożliwianie im uczestniczenia we wszystkich formach działalności Związku,
2. współdziałanie z organami administracji państwowej, instytucjami oraz organizacjami społecznymi w zakresie działalności Związku,
3. ustalanie wymogów regatowych i technicznych,
4. ustalanie zasad szkoleniowych i organizacyjnych,
5. szkolenie i doskonalenie sportowych i technicznych kadr żeglarskich oraz nadawanie uprawnień z tym zakresie,
6. szkolenia na patenty żeglarskie – w szczególności dzieci i młodzieży,
7. wydawanie dokumentów jachtowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
8. organizowanie imprez sportowych, turystycznych i rekreacji wodnej,
9. inicjowanie i planowanie rozwoju budownictwa jachtowego oraz opiniowanie inwestycji żeglarskich,
10. organizowanie i prowadzenie działalności wydawniczej,
11. czuwanie nad przestrzeganiem etyki, dyscypliny i etykiety żeglarskiej,
12. nabywanie, posiadanie i zbywanie jachtów i sprzętu żeglarskiego,
13. prowadzenie działalności gospodarczej,
14. budowę, rozbudowę i prowadzenie szkoleniowo-turystycznych baz żeglarskich.

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10


1. Członkami Związku są kluby i sekcje sportowe oraz turystyczne prowadzące działalność żeglarską.
2. Przyjęcie klubów i sekcji w poczet członków następuje na podstawie zgłoszenia przyjętego przez Zarząd Związku.

§ 11

Członkowie mają prawo:
1. uczestniczyć poprzez swych delegatów w Sejmiku z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym,
2. brać czynny udział w imprezach Związku, używać jego godła i barw,
3. zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Związku,
4. otrzymywać od władz Związku pomoc w zakresie realizacji jego zadań statutowych,
5. korzystać z obiektów i urządzeń Związku,
6. korzystać z innych uprawnień wynikających z działalności Związku.

§ 12

Członkowie Związku mają obowiązek:
1. przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał władz Związku,
2. czynnego udziału w działalności Związku,
3. przestrzegania zasad dyscypliny, etyki i etykiety żeglarskiej,
4. regularnego opłacania składki członkowskiej.

§ 13

Członkostwo ustaje wskutek:
1. wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie,
2. rozwiązania się Związku,
3. rozwiązania się członków Związku,
4. skreślenia z listy członków Związku,
5. wykluczenie członka ze Związku,

§ 14

W razie naruszenia przez członka postanowień niniejszego statutu lub uchwał władz Związku, Zarządowi przysługuje stosownie do okoliczności, prawo:

1. zwrócenia uwagi na dostrzeżone uchybienia i żądania ich usunięcia w określonym terminie,
2. odmówienie pomocy organizacyjnej lub innego poparcia,
3. żądanie cofnięcia niedopuszczalnych uchwał lub ich uchylenia,
4. zawieszenia w prawach członków Związku,
5. skreślenie z listy członków Związku,
6. wykluczenie członka ze Związku.

W razie zastosowania sankcji wymienionych w punktach 5 i 6 Zarząd Związku zawiadamia o podjętej decyzji władzę rejestracyjną w przypadku klubów posiadających osobowość prawną lub jednostkę nadrzędną w pozostałych przypadkach.

Rozdział 4

Władze Związku

§ 15

1. Władzami Związku są:

1. Sejmik Związku,
2. Zarząd Związku,
3. Komisja Rewizyjna Związku,
4. Komisja Dyscyplinarna Związku.

2. Kadencja władz Związku trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od uchwały Sejmiku.
3. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, wszystkie uchwały władz Związku zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 liczby osób uprawnionych do głosowania.

§ 16

W przypadku zaistnienia wakujących miejsc we władzach Związku, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, z tym że liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

Sejmik Związku

§ 17

1. Najwyższą władzą Związku jest Sejmik Związku, który może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

2. Sejmik zwyczajny zwoływany jest przez Zarząd Związku raz na 4 lata.

§ 18

O terminie, miejscu i porządku obrad Sejmiku Związku Zarząd Związku zawiadamia delegatów nie później niż 14 dni przed terminem Sejmiku.

§ 19

Uchwały Sejmiku zapadają przy obecności: w pierwszym terminie - liczby delegatów określonej w § 15 ustęp 3, w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później po pierwszym terminie – bez względu na liczbę delegatów uprawnionych do głosowania.

§ 20

1. Sejmik nadzwyczajny może być zwoływany:

1. na żądanie Zarządu Głównego PZŻ,
2. z inicjatywy Zarządu Związku,
3. na wniosek Komisji Rewizyjnej Związku,
4. na wniosek co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

2. Sejmik nadzwyczajny zwoływany jest przez Zarząd Związku w terminie do 3 miesięcy od daty uchwały lub wniosku i obraduje nad sprawami dla których został zwołany.
3. W Sejmiku nadzwyczajnym biorą udział delegaci wybrani na ostatni Sejmik zwyczajny. W przypadku gdy lista delegatów jest nieaktualna, Klubom przysługuje prawo wyboru nowych delegatów.


§ 21

1. Do kompetencji Sejmiku Związku należy:

1. uchwalanie kierunków i programu działania Związku,
2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących władz Związku,
3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Związku na wniosek Komisji Rewizyjnej, zatwierdzanie sprawozdań finansowych, bilansów, rachunków zysków i strat za lata ubiegłej kadencji,
4. Wybór Prezesa Zarządu,
5. wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Dyscyplinarnej Związku,
6. uchwalanie zmian statutu Związku, po zaopiniowaniu przez Zarząd Główny PZŻ,
7. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania się Związku i przeznaczenia jego majątku,
8. rozpatrywania wniosków zgłoszonych przez delegatów i władze Związku.

2. Sejmik Związku może nadawać tytuł Honorowego Członka Związku zasłużonym dla Związku działaczom oraz jednostkom organizacyjnym. Honorowym członkom Związku przysługują odpowiednie uprawnienia określone w § 11.

§ 22

W Sejmiku Związku udział biorą:
1. z głosem stanowiącym – delegaci członków według klucza wyborczego ustalonego każdorazowo przez Zarząd Związku,
2. z głosem doradczym – członkowie władz Związku, jeżeli nie zostali wybrani delegatami oraz zaproszeni goście.

Zarząd Związku

§ 23

1. Zarząd Związku składa się z 10 – 20 osób wybranych przez Sejmik Związku, w tym prezesa wybranego w oddzielnym głosowaniu.
2. Zarząd Związku na pierwszym posiedzeniu po wyborze, na wniosek prezesa wybiera ze swego grona wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, którzy wraz z prezesem stanowią Prezydium Zarządu.
3. W przypadku rezygnacji z funkcji lub śmierci prezesa w trakcie trwania kadencji, Zarząd spośród swoich członków wybiera nowego prezesa.
4. W przypadku nieusprawiedliwionego braku zaangażowania się w prace Zarządu w okresie 6 miesięcy przez Członka Zarządu, Zarząd może w formie uchwały wykluczyć Go ze swojego składu. Uchwała o wykluczeniu musi być podjęta zwykłą większością głosów Członków zarządu.

§ 24

1. Do zakresu działania Zarządu Związku należy:

1. realizowanie uchwał Sejmiku Związku,
2. kierowanie całokształtem działalności Związku zgodnie ze statutem Związku i uchwałami PZŻ,
3. reprezentowanie Związku na zewnątrz,
4. uchwalanie budżetu oraz zatwierdzanie sprawozdań finansowych,
5. zarządzanie majątkiem i funduszami Związku,
6. rozstrzyganie sporów między członkami Związku,
7. przyjmowanie członków,
8. nadzorowanie działalności członków Związku,
9. powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie komisji problemowych oraz zatwierdzanie ich regulaminów,
10. powoływanie rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców,
11. wydawanie regulaminów wewnętrznych,
12. podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Związku,
13. ustalanie wysokości składki członkowskiej. Zmiana wysokości składki na rok następny powinna być dokonana do końca mijającego roku.

2. Zarząd Związku może powierzyć Prezydium Zarządu wykonywanie niektórych swoich zadań, z wyjątkiem zadań o których mowa w ust.1 pkt.4. i pkt.13.

§ 25

Posiedzenia Zarządu Związku odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż 5 razy do roku.

§ 26

Szczegółowy zakres działania, organizację i tryb pracy Zarządu Związku oraz komisji określa regulamin wydany przez Zarząd Związku.

Komisja Rewizyjna Związku

§ 27

Komisja Rewizyjna składa się z 5 – 7 członków, spośród których wybiera przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.

§ 28

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1. kontrola całokształtu działalności Związku ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
2. informowanie Zarządu Związku o stwierdzonych uchybieniach oraz zgłaszanie wniosków wynikających z kontroli,
3. składanie Sejmikowi Związku sprawozdania ze swej działalności i przedstawianie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Związku.

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek może brać udział w posiedzeniach Zarządu Związku z głosem doradczym.

3. Szczegółowy tryb i zakres działania Komisji Rewizyjnej Związku określa regulamin ustalony przez Główną Komisję Rewizyjną PZŻ.

Komisja Dyscyplinarna Związku

§ 29

Komisja Dyscyplinarna Związku składa się z 3 – 7 osób, spośród których wybiera przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

§ 30

Komisja Dyscyplinarna Związku rozpatruje sprawy dotyczące:
1. nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał PZŻ,
2. działania na szkodę PZŻ i Związku,
3. naruszenia zasad współżycia społecznego.

§ 31

Komisja Dyscyplinarna Związku rozpatruje sprawy w trzyosobowych zespołach orzekających.

§ 32

Od orzeczeń Komisji Dyscyplinarnej Związku służy odwołanie do Głównej Komisji Dyscyplinarnej PZŻ w terminie do 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia z uzasadnieniem.

§ 33

Sprawy dotyczące członków władz PZŻ rozpatruje w pierwszej instancji Główna Komisja Dyscyplinarna PZŻ.

§ 34

Tryb postępowania przed Komisją Dyscyplinarną Związku oraz stosowanie kar żeglarskich określa regulamin uchwalony przez Główną Komisję Dyscyplinarną PZŻ.

§ 35

Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej Związku lub upoważniony przez niego członek może brać udział w posiedzeniach Zarządu Związku z głosem doradczym.

Rozdział 5

Majątek i fundusze Związku

§ 36

1. Majątek Związku stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
2. Na fundusze Związku składają się:

1. składki członkowskie,
2. darowizny i dotacje,
3. wpływy z działalności statutowej,
4. inne wpływy,
5. wpływy z działalności gospodarczej.

§ 37

1. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Związku wymagane jest współdziałanie prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika lub upoważnionego członka Zarządu Związku.

2. Uchwały władz Związku zmierzające do uszczuplenia majątku wymagają akceptacji Prezydium Zarządu Głównego PZŻ oraz władzy rejestracyjnej w przypadku gdy majątek ten jest ich współwłasnością.

Rozdział 6

Zmiana statutu i rozwiązanie się Związku

§ 38

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Związku podejmuje Sejmik Związku większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby delegatów.
2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu się Związku mogą być przedmiotem obrad Sejmiku wyłącznie wtedy gdy sprawa ta została umieszczona w porządku obrad Sejmiku. Zmiana statutu i rozwiązanie się Związku w innym trybie nie mogą być zrealizowane.

§ 39

1. Uchwała o rozwiązaniu się Związku określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Związku.
2. Uchwała o przeznaczeniu majątku wymaga dla swojej ważności zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.

Jesteś tutaj: Home Zarząd Statut