Śląski OZŻ

Regulamin odznaki

REGULAMIN HONOROWEJ ODZNAKI ZASŁUŻONY DLA ŻEGLARSTWA ŚLĄSKIEGO


§ 1.

Odznakę stanowi znaczek metalowy emaliowany, symbolizujący tarczę, gdzie na tle niebieskim naniesione są pionowo złocone litery OZŻ ograniczone stylizowaną kotwicą z umieszczonymi nad nimi skrzyżowanymi młotkiem i pyrlikiem. Dowodem przyznania odznaki osobie fizycznej jest numerowana legitymacja wystawiona przez Śl.O.Z.Ż. Instytucje, Kluby, Sekcje Żeglarskie i organizacje społeczne otrzymują numerowane plakietki.

§ 2.

Odznaka nadawana jest:

  1. Osobom fizycznym za wybitne osiągnięcia lub długoletnią działalność (co najmniej 10 lat) w dziedzinie rozwoju i popularyzacji żeglarstwa na terenie województwa śląskiego.
  2. Osobom fizycznym za wybitne osiągnięcia w żeglarstwie sportowym.
  3. Instytucjom, klubom i sekcjom oraz organizacjom społecznym za szczególnie efektywną i długoletnią (co najmniej 25 lat) działalność w ramach Śl.O.Z.Ż. (dawniej K.O.Z.Ż.).

§ 3.

Odznakę przyznaje, podejmując stosowną uchwałę, Zarząd Śl.O.Z.Ż. na podstawie wniosku, który mogą składać Kluby i Sekcje Żeglarskie zrzeszone w Śl.O.Z.Ż. lub Komisje organizacyjne Śl.O.Z.Ż. Wzory wniosków stanowią załączniki do nn. Regulaminu.

§ 4.

Odznakę wraz z legitymacją lub plakietką mają prawo wręczać:

  1. Członkowie Zarządu Śl.O.Z.Ż.
  2. Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej,
  3. Przewodniczący Okręgowej komisji Dyscyplinarnej.


Wręczenie Odznaki powinno mieć charakter uroczysty i odbywać się przy okazji Walnego Zgromadzenia, uroczystości otwarcia lub zamknięcia sezonu nawigacyjnego, jubileuszu itp.


§ 5.

Osoby wyróżnione Odznaką, są uprawnione do bezpłatnego wejścia na teren każdego ośrodka żeglarskiego Klubu zrzeszonego w Śląskim Okręgowym Związku Żeglarskim oraz do innych przywilejów przewidzianych stosownymi uchwałami Śl.O.Z.Ż. i Klubów.


§ 6.

Zarząd Śl.O.Z.Ż. na wniosek Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej, może pozbawić nadanego odznaczenia w przypadku popełnienia czynów niegodnych działacza, żeglarza lub sportowca.


§ 7.

Postanowienia końcowe:

  1. Osoby lub Instytucje, Kluby, Sekcje Żeglarskie i organizacje społeczne którym nadano Odznakę, otrzymują ją bezpłatnie.
  2. Zarząd Śl.O.Z.Ż. prowadzi ewidencję przyznanych odznaczeń.
  3. Wnioski na przyznanie Odznaki winny być złożone w siedzibie Zarządu Śl.O.Z.Ż.


Modyfikację regulaminu wprowadzono w oparciu o uchwałę Zarządu Śl.O.Z.Ż. z dnia 21 listopada 2007 r.


Załącznik nr 1: Wniosek dla osób fizycznych
Załącznik nr 2: Wniosek dla organizacji


Zarząd Śl.O.Z.Ż.